De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Privacy

A .INLEIDING                                                                                                                                                 

 • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden                                                                 
 •  Uitwisseling medicatiegegevens                                                                                                        
 •  Elektronisch Patiënten Dossier via LSP                                                                                             
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG                                                 

 B.PRIVACYREGLEMENT

1.Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens                                                          

2. Verwerking van algemene gegevens, gezondheids-en erfelijke gegevens                   

3. Organisatie van de informatiebeveiliging                                                                                    

4.Overdracht bij verandering huisarts                                                                                                            

5.Rechten van de patiënt                                                                                                                        

6. Na overlijden

 

A.      INLEIDING

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

 

De medewerkers van Huisartsen De Blauwe Jachthoorn hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling medicatiegegevens

 

Het is van groot belang voor een goede zorgverlening dat uw medicatiegegevens bekend zijn bij de arts die u medicijnen voorschrijft, of bij de apotheker die u de medicijnen verstrekt. Om te voorkomen dat u verkeerde, te veel of gevaarlijke combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven, wisselt Huisartsenpraktijk De Blauwe Jachthoorn digitaal medicatiegegevens uit met een aantal andere instellingen. Wij wisselen deze informatie waar nodig uit met onder meer: ziekenhuizen (zoals bij verwijzing naar een specialist), andere apotheken in geval van medicatieverstrekking aan u en bij overdracht naar de huisartsenpost. Dat geeft u zekerheid en voorkomt fouten. Heeft u, in verband met uw privacy, bezwaar tegen de afspraak over uitwisseling van uw medicatiegegevens? Neemt u dan contact op met uw eigen huisarts en/of apotheker.

 

 

 

Elektronisch Patiënten Dossier via LSP
In uw huisartsdossier staat welke gezondheidsklachten u heeft en hoe wij u behandelen. In sommige situaties kan het belangrijk zijn dat andere zorgverleners deze informatie kunnen bekijken, bijvoorbeeld als u 's avonds of in het weekend bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost komt. Met uw belangrijkste medische gegevens bij de hand kan de waarnemend huisarts u de best mogelijke zorg bieden. De waarnemend huisarts kan alleen een samenvatting van uw dossier inzien. Dit inzien van de samenvatting van uw medisch dossier kan alleen als u hiervoor toestemming geregeld hebt. U kunt dit mondeling met ons regelen of via onze website, of via
www.ikgeeftoestemming.nl

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

De Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien. De AVG “vervangt” de WBP . De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan. De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op bepaalde onderdelen versterkt.

 

 

 

 

B.PRIVACYREGLEMENT

 

 

 

Privacyreglement

 

Om erop toe te zien dat wij, zorgvuldig met uw gegevens omgaan, conform de wetgeving  hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

 

1. Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

 

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens inschrijving, consulten, behandelingen of anderszins;

 

Doeleinden zijn:

 

-inschrijving in de praktijk, waarbij ID/paspoort gekopieerd worden met behulp van een mal.

 

-gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,

 

 doorverwijzing, overdracht, ketenzorg ) binnen de eigen huisartsenpraktijk of de waarnemende

 

 praktijk;

 

-gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid, waaronder in elk geval ook de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.

 

-ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.

 

-andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

 

 

2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 

 • U heeft als patiënt voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 •  verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan u;
 • verwerking voor doelmatigheid en kwaliteit, mits anoniem
 • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid.

 

 

 

Uw gezondheidsgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • verwerking geschiedt door de medewerkers voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

 

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt   zelf, tenzij:

 

 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 • de anonieme verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek

   

  3. Organisatie van de informatiebeveiliging

 

Huisartsenpraktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 

Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennisnemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract verplichten alle medewerkers en waarnemers zich hiertoe.

 

Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijk is om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

 

Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en worden gegevens volgens de EGiZ richtlijnen (Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) uitgewisseld.

 

De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk;

 

Patiënten worden desgevraagd geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk b.v. bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk, of later op verzoek van patiënt.

4.Overdracht bij verandering huisarts

 

De hoofdregel van dit advies is dat bij verandering van huisarts, de oude huisarts het dossier van de patiënt met diens toestemming zonder tussenkomst van de patiënt en bij voorkeur persoonlijk of via aangetekende post/beveiligde mail  overdraagt aan de nieuwe huisarts.

 

U moet hier wel toestemming voor geven. De huisarts legt een dossier van de patiënt aan met alle relevante gegevens. Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het beëindigen van de behandelrelatie Alleen een vernietigingsverzoek van de patiënt dat gehonoreerd wordt bekort deze termijn.

 

Als de patiënt een nieuwe huisarts heeft, draagt de oude huisarts (delen van) het dossier met toestemming van de patiënt aan de nieuwe huisarts over.  De oude huisarts maakt van de overdracht van het dossier een aantekening met zo mogelijk de naam van de opvolger en de datum van de overdracht. Het originele dossier wordt niet aan de patiënt meegegeven; de patiënt kan eventueel wel vragen om een afschrift van het dossier ( kosten 4,50 euro  en bij meer dan 100 pagina’s  22,50 euro)

 

Is de nieuwe huisarts nog niet bekend of wenst de patiënt de naam (en het adres) van de nieuwe huisarts niet prijs te geven, dan bewaart de oude huisarts het dossier tot het moment dat de nieuwe huisarts bekend is of totdat de nieuwe huisarts de patiënt alsnog bewogen heeft het dossier door hem te laten overdragen .  Geeft u  geen toestemming voor de overdracht, dan bewaart de oude huisarts het dossier in beginsel tot 15 jaar na het beëindigen van de behandelingsovereenkomst . In zeer uitzonderlijke situaties kan de arts besluiten om bepaalde gegevens toch aan de nieuwe huisarts te verstrekken. Het moet dan gaan om situaties waarbij er concreet gevaar of schade voor de gezondheid van de patiënt of het gezin bestaat en er aan de criteria voor een ‘conflict van plichten’ wordt voldaan . Indien het Landelijk schakelpunt (LSP) gebruikt wordt, zal de oude huisarts na overdracht van het dossier de gegevens daar moeten afmelden. De nieuwe huisarts meldt ze in dat geval aan.

5.Rechten van de patiënt

 

a) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

 

b) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte    gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt . Voor het geven van deze informatie kan bij een dik dossier een vergoeding gevraagd worden.

 

c) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

 

d) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

 

e) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

 

f) Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk. U kunt hiervoor een afspraak maken, of u schriftelijk wenden tot Huisartsen De Blauwe Jachthoorn.

 

g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

 

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

 

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

 

 6.Na overlijden

 

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

 

Men kan een beroep doen op de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij de AP.

 

            

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.